Hotline: 0989083618 - 0904349195

Vietnamese-VNEnglish (UK)

New legal documents

Our on Facebook

Comment with us

Access numbers

1316146
Hôm nayHôm nay16
Hôm quaHôm qua862
Tuần nàyTuần này1619
Tháng nàyTháng này14975
Tất cảTất cả1316146

Đồng tiền thể hiện trên hóa đơn theo Nghị định 123_2020_NĐ-CP

Đồng tiền thể hiện trên hóa đơn theo Nghị định 123_2020_NĐ-CP

Trả lời Công ty Cổ phần Dược phẩm Hà Nội hỏi về đồng tiền thể hiện trên hóa đơn theo Nghị định số 123/2020/NĐ-CP, Cục Thuế TP Hà Nội có ý kiến như sau:

- Căn cứ Nghị định số 123/2020/NĐ-CP về hóa đơn, chứng từ:

+ Tại khoản 1 Điều 4 quy định:

“Điều 4. Nguyên tắc lập, quản lý, sử dụng hóa đơn, chứng từ

1. Khi bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ, người bán phải lập hóa đơn để giao cho người mua (bao gồm cả các trường hợp hàng hóa, dịch vụ dừng để khuyến mại, quảng cáo, hàng mẫu; hàng hóa, dịch vụ dùng để cho, biếu, tặng, trao đổi, trả thay lương cho người lao động và tiêu dùng nội bộ (trừ hàng hóa luân chuyển nội bộ để tiếp tục quá trình sản xuất); xuất hàng hóa dưới các hình thức cho vay, cho mượn hoặc hoàn trả hàng hóa) và phải ghi đầy đủ nội dung theo quy định tại Điều 10 Nghị định này, trường hợp sử dụng hóa đơn điện tử thì phải theo định dạng chuẩn dữ liệu của cơ quan thuế theo quy định tại Điều 12 Nghị định này.”

+ Tại điểm c, d khoản 6 Điều 10 quy định:

“c) Thành tiền chưa có thuế giá trị gia tăng, tổng số tiền thuế giá trị gia tăng theo từng loại thuế suất, tổng cộng tiền thuế giá trị gia tăng, tổng tiền thanh toán đã có thuế giá trị gia tăng được thể kiện bằng đồng Việt Nam theo chữ số Ả-rập, trừ trường hợp bán hàng thu ngoại tệ không phải chuyển đổi ra đồng Việt Nam thì thể hiện theo nguyên tệ.

d) Tổng số tiền thanh toán trên hóa đơn được thể kiện bằng đồng Việt Nam theo chữ số Ả rập và bằng chữ tiếng Việt, trừ trường hợp bán hàng thu ngoại tệ không phải chuyển đổi ra đồng Việt Nam thì tổng số tiền thanh toán thể hiện bằng nguyên tệ và bằng chữ tiếng nước ngoài. ”

Căn cứ các quy định nêu trên, Cục Thuế TP Hà Nội có ý kiến như sau:

Trường hợp cơ quan Thuế thông báo đến Công ty thực hiện đăng ký hóa đơn điện tử theo Nghị định 123/2020/NĐ-CP thì Công ty thực hiện lập hóa đơn điện tử ghi đầy đủ nội dung và theo định dạng chuẩn dữ liệu của cơ quan thuế theo quy định tại Điều 10, Điều 12 Nghị định 123/2020/NĐ-CP. Theo đó: Tiêu thức “Thành tiền chưa có thuế giá trị gia tăng, tổng số tiền thuế giá trị gia tăng theo từng loại thuế suất, tổng cộng tiền thuế giá trị gia tăng, tổng tiền thanh toán đã có thuế giá trị gia tăng” được thể hiện bằng đồng Việt Nam theo chữ số Ả- rập, trừ trường hợp bán hàng thu ngoại tệ không phải chuyển đổi ra đồng Việt Nam thì thể hiện theo nguyên tệ; tiêu thức “Tổng số tiền thanh toán trên hóa đơn” được thể hiện bằng đồng Việt Nam theo chữ số Ả rập và bằng chữ tiếng Việt, trừ trường hợp bán hàng thu ngoại tệ không phải chuyển đổi ra đồng Việt Nam thì tổng số tiền thanh toán thể hiện bằng nguyên tệ và bằng chữ tiếng nước ngoài theo quy định tại điểm c, d khoản 6 Điều 10 Nghị định số 123/2020/NĐ-CP nêu trên.

 

Thực hiện bởi Công ty Luật Gia Hoàng

Tìm chúng tôi